معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار گردید: ایستگاه صلواتی به مناسبت آغاز هفته وحدت در دانشکده علوم