معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

تریبون آزاد "حوادث88 بدون سانسور"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: تریبون آزاد /گفتوگوی غیر رسمی
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: امفی تیاتر دانشکده علوم
معرفی: