معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

بزرگداشت هفته بسیج

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بزرگداشت/یادآوری
موضوع: خبری
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: در سطح دانشکده ها
معرفی:

گرامیدتشت هفته بسیج