معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

تکریم خانواده شهدا

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: داخل شهر
معرفی:

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست