معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

غبار روبی مزار شهدا

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بزرگداشت/یادآوری
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: باغ رضوان
معرفی:

غبار روبی مزار شهدا