معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

بازدید علمی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: پتروشیمی مهاباد
معرفی:

بازدید علمی از پتروشیمی تبریز