معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

موفقیت

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد
معرفی:

کارگاه قرآنی -معرفتی موفقیت