معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

بازدید از مرکز نگهداری از معلومین آفاق

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: خبری
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: مرکز نگهداری از معلولین آفاق ارومیه
معرفی:

بازدید از مرکز نگهداری از معلولین آفاق ارومیه