معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

روز دانشجو

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: دیگر
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: دانشکده ادبیات
معرفی:

روزدانشجو