معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 سلسله همایشهای بزرگ دانشجویی با محوریت مهارتهای پیش از ازدواج
23آبان ماه از سلسله همایشهای بزرگ دانشجویی، جلسه اول، روابط دختر و پسر قبل از ازدواج در دانشگاه ارومیه برگزار می شود