معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی مرتبط با برنامه: 🎤 بزرگداشت اولین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه ارومیه
اولین بزرگداشت شهدای گمنام دانشگاه ارومیه برگزار می شود

⚫️جامعه اسلامی دانشجویان برگزار میکند:
اولین بزرگداشت شهدای گمنام دانشگاه ارومیه
یکشنبه۱۴آذر
بعد از نمازمغرب در مسجد دانشگاه
همراه با صرف شام