معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 سلسله همایشهای بزرگ دانشجویی با محوریت مهارتهای پیش از ازدواج
13آذر، دومین جلسه از سلسله همایشهای بزرگ دانشجویی با محوریت "مهارتهای پیش از ازدواج" برگزار می شود