معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
شرایط ثبت نام در اردوی زیارتی مشهد مقدس جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد