معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 مسابقه کتابخوانی "عزادار حقیقی"
نفرات برگزیده مسابقه بزرگ کتابخوانی "عزادار حقیقی" اعلام شد