معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
ضبط برنامه رادیویی با موضوع جنبش دانشجویی و فعالیت تشکیلاتی

ضبط برنامه رادیویی با موضوع جنبش دانشجویی و فعالیت تشکیلاتی
با حضور دبیر کل و دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در استودیو رادیو مرکز استان پخش 16 و 17 آذر ساعت 12