تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

اموزش تحلیل سیاسی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: امفی تئاتر کشاورزی
معرفی:

تاکید مقام معظم رهبری بر قدرت تحلیل سیاسی دانشجویان است تا در تصمیم گیری ها عوامانه عمل نکنند