معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
بیانیه بسیج اساتید و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه به مناسبت شهادت شیخ نمر