معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
بیانیه : موضوع: ‌ اجتماعی
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه ارومیه به مناسبت هفته دفاع مقدس