معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
انتخابات شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه ارومیه برگزار می شود