معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
اعطای لوح افتخار به کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه از سوی "سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی"