معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی
خبر : موضوع: ‌ صنفی مرتبط با برنامه: 🎤 تریبون آزاد با عنوان "مشکلات صنفی"
انجمن دانشجویان ایران اسلامی، تریبون آزاد با موضوع مشکلات صنفی را در دانشگاه ارومیه برگزار کرد

تریبون آزاد دانشجویی با موضوع مطالبات صنفی به همت انجمن دانشجویان ایران اسلامی برگزار شد

این تریبون با حضور دکتر نظریانی معاون دانشجویی و ولی اللهوردیزاده رییس اداره امور خوابگاهها و خانم قمی مدیر امور دانشجویی و حضور پرشور دانشجویان در آمفی تئاتر دانشکده علوم در تاریخ 16 مهر 96 ساعت 12 الی14 برگزار گردید.