معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
انجمن دانشجویان ایران اسلامی

 برگزار می کند:

تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران