تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی

سلسله جلسات کتاب خوانی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: میزگرد
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص