تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی

مشکلات صنفی

کلیات
وضعیت: برنامه: گزارش شده (reported)
نوع: تریبون آزاد /گفتوگوی غیر رسمی
موضوع: صنفی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن دانشکده علوم
معرفی:

تریبون آزاد انجمن دانشجویان ایران اسلامی