تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی

حقوق زنان

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
معرفی:

کارگاه حقوق زنان