معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی آب
مطلب : موضوع: ‌ علمی
انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی آب 25ام مهرماه برگزار شد.

انتخابات انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب دانشگاه ارومیه در تاریخ 96/7/25 برگزار شد.

 

نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی آب  به ترتیب رای به شرح زیر است:

سِمت های اعضای اصلی انجمن علمی آب طی جلسه ای مشخص شد:

آقای محمد کوهانی(دبیر)

آقای توحید دانشجو (واحد علمی)

آقای حمیدرضا قولنجی(واحد روابط عمومی )

خانم علیزاده(واحد مالی)

خانم جهانگیری(واحد فرهنگی و قائم مقام دبیر)

 

انجمن علمی آب دانشگاه ارومیه 

@sswe_urmia