معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی آب

سِمت های اعضای اصلی  انجمن علمی آب طی جلسه ای مشخص شد:

آقای محمد کوهانی(دبیر)

آقای توحید دانشجو (واحد علمی)

آقای حمیدرضا قولنجی(واحد روابط عمومی )

خانم علیزاده(واحد مالی)

خانم جهانگیری(واحد فرهنگی و قائم مقام دبیر)

#انجمن_علمی_آب_دانشگاه_ارومیه 

@sswe_urmia