معاونت فرهنگی و اجتماعی

انجمن علمی- دانشجویی آب

کارگاه آموزشی عملیات و اجرای آبیاری تحت فشار

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: زمینهای کشاورزی دانشگاه در پردیس نازلو
معرفی:

در راستای توانمند سازی دانشجویان برای انجام عملیاتی آبیاری تحت فشار این کارگاه در فضای واقعی در زمینهای کشاورزی دانشگاه برگزار شد.