نشریه :‌ علمی

کلیات
عنوان: دانش،ورزش،توسعه
موضوع: علمی
مفهوم نام نشریه:
زبان: فارسی
ترتیب نشر: فصلنامه
وضعیت: فعال

دانش،ورزش،توسعه