نشریه :‌ سیاسی

کلیات
عنوان: اصل 24
موضوع: سیاسی
مفهوم نام نشریه: اصل 24 یکی از اصول قانون اساسی است
زبان: فارسی
ترتیب نشر: گاهنامه
وضعیت: غیرفعال

اصل 24

اصل 24 یکی از اصول قانون اساسی است


شماره: 4